การแนะแนวอาชีพThis is a featured page

บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป็นบริการสำคัญที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการให้การปรึกษาและแนะแนว ด้าน วิธีการศึกษาด้วยตนเอง การจัดเวลาเรียน การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการปรับตัวให้เข้ากับระบบการศึกษาทางไกล การแนะแนวอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูงตลอดจนปัญหาทางด้านส่วนตัว อารมณ์ สังคม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในรูปแบบของสื่อการแนะแนวการศึกษา, กิจกรรมแนะแนวการศึกษา และการให้การปรึกษาแนะแนวเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม

ที่มาhttp://www.stou.ac.th/thai/offices/oes/guide/service.html


maisuree
maisuree
Latest page update: made by maisuree , Feb 1 2009, 11:24 PM EST (about this update About This Update maisuree การแนะแนวอาชีพ - maisuree

1 image added
1 image deleted

view changes

- complete history)
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.